For English version please press here.

Version 2018:1 gäller från och med den 1juni 2018

Försäljningsvillkor

Inledande bestämmelser

1. Tillämplighet

Dustins Allmänna Försäljningsvillkor – Företag Online (”Allmänna Försäljningsvillkor”) gäller för leverans av produkt, tjänst och/eller Office 365 supporttjänst till kunden. Villkoren kan tidvis ändras av Dustin i enlighet med dessa Allmänna Försäljningsvillkor och de ändrade villkoren ersätter tidigare av Dustin publicerade försäljningsvillkor beträffande föremålet av dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst respektive Office 365 supporttjänst återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser, under särskild rubrik, som tillämpas vid samtliga leveranser av produkter och tjänster.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Om du handlar som konsument så gäller istället Allmänna Försäljningsvillkor – Konsument.Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Dustins webbsida utgör Dustins ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Dustins webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Dustins webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i EUR och exklusive mervärdesskatt. Kostnad för frakt tillkommer priserna. Dustin äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Dustins priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin m.m. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

Läs mer om fraktkostnad och beräkning av kollin

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning av kunden. Betalning kan även erläggas genom finansiering via Dustin Financial Services AB.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Dustins bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Dustin rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt den finska räntelagen samt enligt lagen tillåtna påminnelseavgifter, indrivningsavgifter och indrivningskostnader.

Dustin tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Dustin måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Dustin.

Produkterna förblir Dustins egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Dustin rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Läs mer om våra olika betalningsalternativ  

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Dustin accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din order" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Dustins lager, erhåller kunden via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Leverans

Leverans sker inom Finland och av Dustin anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt (ExWorks) Dustins lager (INCOTERMS 2010). Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Dustin till transportör.

Dustin bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Mer information om våra olika leveranssätt finner du här  

7. Återköp

Dustin accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador.

Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Dustin eller faktureras separat.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Dustin, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik på Dustins webbsida och där skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer inte innebär att Dustin godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till Dustin tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Returen ska vara Dustin tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad.

8. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Dustin, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Dustin.

9. Reklamation för fel

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Dustin, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Dustin, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik på Dustins webbsida och skapa ett ärende om reklamation för fel. Observera att ett erhållande av ärendenummer inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Dustin tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Dustin vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Är frakten inte betald eller saknas någon handling återsänds produkten till kunden. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Dustin förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

Mer information om reklamation finner du här

10. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Dustin lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

11. Ansvar för fel och ansvarsbegränsning

Föreligger fel som Dustin ansvarar för åtar sig Dustin att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Dustin har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Dustins ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Dustin med anledning av fel. Dustin ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Dustins maximala ansvar mot kunden (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenheter av Dustins anställda, representanter eller underleverantörer och inklusive prisavdrag och återbetalningar) för en produkt och leverans av en produkt eller utebliven leverans av en produkt är begränsat till det priset (exklusive mervärdesskatt) av respektive produkt som kunden har erlagt betalning för.

12. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Dustin rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Dustins webbsida under fliken kundservice/kontakt/vem kontaktar jag. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

13. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Dustins webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Dustins ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men är inte begränsat till, garanti på lämplighet för det avsedda användninssyftet och immateriella rättigheter.

14. Särskilt för molntjänster

Vid köp av molntjänster hänvisar Dustin kunden till respektive rättighetsägares onlineprenumerationsavtal eller respektive rättighetsägares villkor för specifikt beställd produkt eller tjänst.Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst

15. Omfattning och genomförande

Dustin ska utföra den överenskomna tjänsten (”Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer.

Dustin får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om Dustin anlitar underleverantör ansvarar Dustin för såväl Dustins som underleverantörens arbete.

Kunden ska ge Dustin tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Dustin ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler ska Dustin få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.

16. Ersättning m.m.

Dustin har rätt till ersättning enligt Dustins vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har Dustin rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i levnadskostnadsindex 1951:10=100.

Dustins ersättning anges exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten.

Dustin har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna.

Dustin utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista. Dustin har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

17. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning sker mot faktura efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via Dustin Financial Services AB.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Dustins bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadag. Vid försenad betalning har Dustin rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt den räntelagen samt enligt lagen tillåtna påminnelse- och indrivningsavgifter samt indrivningskostnader.

Dustin tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Dustin måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Dustin.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Dustin rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten.

18. Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

19. Ansvar

Föreligger fel i Tjänsten som Dustin ansvarar för åtar sig Dustin att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Om Dustin väljer att inte avhjälpa felet har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.

Dustin ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av Dustin. Om Tjänsten består i rådgivning är Dustins ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. Dustin tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen.

Dustins skadeståndsansvar är begränsat till det totala arvodet för den aktuella Tjänsten som fakturerats av Dustin de senaste sex månaderna före tidpunkten för skadan.

Dustin ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador, eller för förlust av data.

Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller skada som förorsakats uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet från Dustins sida.

Kunden ansvarar för att skriftligen informera Dustin om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens IT-miljö om förändringen kan påverka den Tjänst eller funktioner som Dustin levererar. Dustin ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats Dustin enligt ovan.

20. Reklamation

Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre månader efter att den specifika Tjänsten utförts.

21. Immateriella rättigheter

Kunden erhåller äganderätten till samtliga immateriella rättigheter som vid Tjänstens utförande skapas särskilt för kunden.

Kunden erhåller inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten som tillhör Dustin eller tredje man. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immateriell rättighet som tillhör Dustin eller tredje man. För dessa immateriella rättigheter gäller istället de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.

Dustin är skyldig att meddela kunden det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av beställningen.

22. Intrång i immateriella rättigheter

Om kunden tillhandahåller immateriella rättigheter under beställningen garanteras att kunden innehar de rättigheter eller inhämtar de godkännanden som krävs för utförandet av Tjänsten enligt  beställningen.

Dustin garanterar att Tjänsten som den utför och de immateriella rättigheter som Dustin skapar p g a beställningen (exklusive tredje parts tjänster eller produkter från Dustins leverantörer), såvitt Dustin känner till, inte gör intrång i tredje mans tillkommande rätt.

Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Dustin avseende krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet på grund av kundens nyttjande av Tjänsten.

Vid ett påstående om intrång, för vilket Dustin enligt det ovannämnda andra stycke svarar för, ska Dustin ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att på förhand erhålla Dustins skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas.

Dustin åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Dustin ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för skada som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som Dustin ansvarar för.

23. Avtalstid och upphörande

Beställningen är gällande från beställningsdagen. Om inte annat avtalats, gäller beställningen tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp beställningen till omedelbart upphörande om Part:

(a) (a) i väsentligt avseende sidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller
(b) (b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagssanering, kan inte betala sina skulder i tid eller annars är antagligen på obestånd.

Kundens rätt att nyttja resultatet av Tjänsten vid uppsägning enligt denna punkt 23 förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

24. Leveransadresser

Dustin har rätt att vägra leverera och inte acceptera beställningar på leveranser till vissa geografiska destinationer, om Dustin anser det är nödvändigt t ex på grund av särskilda bestämmelser som gäller för sådana destinationer. Ett sådant undantag kan vara t ex Åland.

25. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Dustins webbsida möjliggör för besökare att lämna Dustins webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Dustin och Dustin bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Dustin tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Dustin av aktuell webbsida.

26. Dustin webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Dustins webbsida ägs av Dustin eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Dustin. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Dustin.

27. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Dustins webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Dustin. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Dustin detta samt byta sitt lösenord.

Fullständiga villkor för konto på Dustins websida framgår av Villkor för Dustinkonto.

28. Personuppgifter

När Dustin är personuppgiftsansvarig

Dustin kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Dustins integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Dustin bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Dustins behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När Dustin behandlar personuppgifter förkundens räkning

I de fall Dustin agerar personuppgiftsbiträde åt kunden kommer parterna att ingå separat personuppgiftsbiträdesavtal avseende den behandling av personuppgifter som Dustin gör för kundens räkning.

29. Tillämplig lag och tvist

Finsk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor (bortseende av internationella lagvalsregler eller FNs Konvention angående avtal om internationella köp av varor). Tvister som uppstår i anledning av dessa Almänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande. Språket för skiljeförfarandet ska vara finska. Dock bevis kan framställas samt vittnen kan höras på engelska. Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte Centralhandelskammaren med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Centralhandelskammarens skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Centralhandelskammaren också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors. Dustin ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Helsingfors tingsrätt som första instans.

30. Force Majeure

Dustin är inte ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Dustins kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter. Arbetskonflikter utgör force majeure också ifall Dustin är föremål för eller part i sådan konflikt.

31. Övrigt

Dustin förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Dustins webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än i det fall att Dustin uttryckligt skriftligt informerar kunden om sådan utfästelse och garanti. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Dustins skriftliga samtycke. Dustin har rätt att överlåta avtalet utan kundens samtycke till förvärvaren i samband med överlåtelse av rörelse eller part därav samt till sina koncernföretag. För klarhetens skull, Dustins rätt gäller även för fusion eller delning.

Dustin har rätt att använda vilka som helst underleverantörer, till exempel sina koncernföretag. Dustin svarar då för underleverantörens arbete såsom för sitt eget.

Dustin förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Kunden accepterar dessa Allmänna Försäljningsvillkor i dess ändrade lydelse om kunden fortsätter att göra beställningar, eller på något annat sätt fortsätter att använda något av sina kundkonton eller om kunden bekräftar sitt samtycke t ex elektroniskt.

Angående befintliga beställningar av produkter eller tjänster har Dustin emellertid rätt att ändra innehållet av dessa Allmänna Försäljningsvillkor endast med trettio (30) dagars skriftligt varsel till kunden. Om ändringen har betydande negativ påverkan på kunden, har kunden rätt att uppsäga den ifrågavarande beställningen med skriftligt varsel som skall nå Dustin senast fjorton (14) dagar från Dustins skriftliga varsel. Kunden har emellertid inte rätt att uppsäga avtalet enligt denna paragraf när det gäller sådana förändringar som Dustin gör för att efterfölja gällande lagar eller förordningar eller för att förbättra datasäkerheten. För sådana förändringar kan Dustin ge ett kortare varsel om det är nödvändigt för att uppfylla respektive krav.