Kestävämpi valinta

Kestävämpien valintojen tekeminen

Monet haluavat tehdä kestävämpiä valintoja – mutta onko se mahdollista ja miten sitä voi olla varma, että jokin valinta todellakin on kestävä?

Dustinin tavoitteena on tarjota mahdollisimman kestäviä tuotteita. Haluamme, että teet oikean valinnan sekä itsesi että ympäristön kannalta.

Seuraavat tärkeät seikat kannattaa ottaa huomioon ennen valinnan tekemistä:

Ajattele tuotteen elinkaarta

mieti seuraavia seikkoja: minkälainen tuote on kyseessä, mitä käyttötarkoituksia sille on ja miten tuote kierrätetään?

Käytä lähtökohtana useita kriteerejä

kestävä kehitys on paljon muutakin kuin vain ympäristökysymykset

Kestävä elektroniikka

Lue lisää

Terveelliset työskentelyolosuhteet

Lue lisää

Konfliktimineraalit ja kemikaalit

Lue lisää

Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Lue lisää

Voiko elektroniikka olla kestävää?

Se riippuu siitä, miten asiaan suhtautuu. Nykyään elektroniikkatuotteille on olemassa yli 70 erilaista ympäristömerkintää, joista suurin osa perustuu tuotteen elinkaareen eli valmistukseen, käyttöön ja loppukäsittelyyn.

Mutta vaikka suurin osa perustuu ympäristönäkökohtiin, kestävän valinnan tekemisessä on otettava huomioon myös muita tärkeitä seikkoja:

 • Työympäristö
 • Ihmisoikeudet
 • Sosiaaliset vaatimukset

Lisäksi on olemassa kolmannen osapuolen tarkastuksia, jossa ulkopuoliset yritykset ja organisaatiot tarkastavat, arvioivat ja sertifioivat tuotteet yrityksen itsensä sijaan.

Dustin työskentelee jatkuvasti kestävän kehityksen parissa ja tarjoaa tällä hetkellä tuotteita, joilla on seuraavia kestävän kehityksen merkintöjä:

TCO Certified

terveys ja turvallisuus keskipisteessä

TCO Certified on kestävän kehityksen sertifiointi, joka sisältää ympäristöön ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä vaatimuksia koskien haitallisia aineita, alhaista energiankulutusta, kiertotaloutta, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista tuotantoa ja monia muita asioita. Vaatimukset päivitetään kolmen vuoden välein muutoksen ja kestävän kehityksen edistämiseksi vaiheittain.

Kaikki vaatimukset ovat pakollisia, mikä tarkoittaa, että kaikkien sertifioitujen tuotteiden on täytettävä kaikki tuotekategoriansa voimassa olevat TCO Certified -vaatimukset. Riippumaton osapuoli vahvistaa vaatimusten täyttymisen sekä ennen tuotteen sertifiointia että jatkuvasti sertifikaatin koko voimassaoloajan.

Lue lisää

EPEAT

alhainen energiankulutus ja rajoituksia kemikaalien käytölle

Elektroniikkatuotteiden ympäristösertifiointi, joka asettaa vaatimuksia alhaiselle energiankulutukselle, kemikaalien käytön rajoittamiselle sekä tuotteen käyttöiälle ja kierrätykselle. Näiden vaatimusten perusteella tuote saa joko kultaisen, hopeisen tai pronssisen luokituksen.

Energy Star

merkittävä energiansäästö

Energy Star -tuotteet testataan suoraan hyllystä joka vuosi. Energiankulutuksen on oltava mitattavissa, ja se on testattava EPA-hyväksytyssä laboratoriossa.

Sininen enkeli

Saksan ympäristönsuojeluviraston ympäristömerkki

Tavoitteena on minimoida haitallisten aineiden, energiankulutuksen ja syntyvien jätteiden ympäristövaikutukset tuotteiden koko elinkaaren ajan. Sinisellä enkelillä merkittyjen tuotteiden on oltava kestäviä, helppoja korjata ja helppoja käyttää uudelleen.

JOUTSEN

tunnettu ympäristö-, laatu- ja terveysmerkintä

Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät alhaiselle energiankulutukselle ja kemikaalien käytön rajoittamiselle asetetut vaatimukset. Lisäksi tuotteiden on oltava helposti päivitettäviä, purettavia ja kierrätettäviä.

EU-kukka

yhteinen eurooppalainen ympäristömerkki

Hanke, jonka tavoitteena on tunnistaa tuotteet ja palvelut, joiden ympäristövaikutukset ovat pienet koko niiden elinkaaren ajan. EU-kukalla merkittyjen tuotteiden valmistajat ovat minimoineet sellaisten vaarallisten aineiden käytön, jotka voivat vahingoittaa eläimiä, luontoa ja ihmisiä.

Terveelliset työskentelyolosuhteet

Suuri osa IT-tuotteista valmistetaan ns. korkean riskin maissa. Ne ovat maita, joissa riski ihmisoikeuksien rikkomiselle on tavallista suurempi. Kyse voi olla työtuntien määrästä, työntekijöiden syrjinnästä sekä puuttuvista sanan- ja kokoontumisvapauksista, kuten oikeudesta solmia työehtosopimus.

Toimintaohjeet

Yrityksen lupaus harjoittaa liiketoimintaa eettisesti, sosiaalisesti ja/tai ympäristön kannalta oikealla tavalla.

Toimintaohjeet ovat melko standardisoituja IT-alalla. Ne asettavat vaatimuksia muun muassa työympäristölle, sosiaaliselle vastuulle, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, liiketoiminnan etiikalle ja konfliktimineraalien välttämiselle.

Vinkki!

Toimintaohjeet julkaistaan usein yrityksen verkkosivustolla.

Puutteet toimitusketjussa

Pitkä toimitusketju vaikeuttaa vaatimusten noudattamisen seuraamista ketjun eri vaiheissa.

Vinkki!

Useimmilla yrityksillä on nykyään toimintaohjeet toimittajille. Niissä kuvataan, miten yritys varmistaa riskienhallinnan vaatimusten täyttymisen arvoketjussa.

Tehdastarkastukset ja seuranta

Tehdastarkastus voi olla joko suunniteltu tai etukäteen ilmoittamaton. Tarkastaja voi olla ulkoinen osapuoli tai yrityksen oma edustaja, mutta tarkoituksena on aina varmistaa, että yrityksen käytäntöjä, rutiineja ja prosesseja, jotka liittyvät esimerkiksi työsopimuksiin, työympäristöön ja paloturvallisuuteen, noudatetaan.

Vinkki!

Useat IT-yritykset kertovat verkkosivustollaan tehtyjen tarkastusten määrän, ilmenneet poikkeamat sekä toimenpiteet mahdollisten puutteiden seurantaa varten.

Konfliktimineraalit

Monet kuluttajatuotteet sisältävät pieniä määriä mineraaleja, joita on louhittu konfliktialueilla. Mitä ne ovat ja voidaanko ne jättää pois?

Mitä konfliktimineraalit ovat?

Konfliktimineraalit viittaavat mineraaleihin, joita louhitaan konfliktialueilla sijaitsevissa kaivoksissa:

 • Tina – käytetään juotosmateriaalina piirilevyissä
 • Tantaali – käytetään sähkön varastoimiseen elektroniikassa
 • Volframi – käytetään elektroniikassa moniin tarkoituksiin
 • Kulta – käytetään pieninä määrinä elektronisissa laitteissa

Mineraalien alkuperän jäljitettävyys

Haasteet toimitusketjun seurannassa sulattojen ja yritysten välillä

Mineraalien jalostaminen puhtaiksi metalleiksi tapahtuu sulatoissa. Tässäkin tapauksessa alalla tehdään rajat ylittävää yhteistyötä, jotta mineraalien alkuperän jäljitettävyyttä voidaan parantaa. Siksi monien toimittajien ja aliurakoitsijoiden on ilmoitettava, mitä mineraaleja he käyttävät ja mistä ne ovat peräisin.

Sertifioidut konfliktivapaat sulatot

Conflict-Free Smelter Program on riippumaton kolmannen osapuolen tarkastus, joka selvittää, mitä sulattoja voidaan pitää ”konfliktivapaina” globaalien standardien mukaisesti.

Vinkki!

Luettelo tarkastuksen läpäisseistä sulatoista on Conflict Free Sourcing Initiativen kotisivulla.

Lue lisää

Kemikaalit

Elektroniikka sisältää vaarallisia aineita, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle.

Vaaraa aiheuttavia kemikaaleja ovat ennen kaikkea raskasmetallit ja palonestoaineet, joita käytetään elektroniikan valmistuksessa ja jätteiden käsittelyssä. Kehitys on kuitenkin nopeaa, ja elektroniikkateollisuus on itse poistanut käytöstä monet näistä haitallisista aineista.

 • Lyijy
 • Elohopea
 • Kadmium

Lainsäädäntö ja direktiivit

RoHS ja CE-merkintä

EU-direktiivi raskasmetallien käytön rajoittamiseksi

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) on EU-direktiivi, joka pyrkii rajoittamaan vaarallisten raskasmetallien ja palonestoaineiden käyttöä sähkötuotteissa tai kieltämään käytön kokonaan. Direktiivi sisältää raja-arvoja, jotka vaihtelevat raskasmetallin mukaan. RoHS-direktiivin vaatimukset täyttävät tuotteet saavat CE-merkinnän.

Direktiivi kattaa useita elektroniikkatuotteita monilla eri aloilla:

 • IT- ja viestintälaitteet
 • Kuluttajalaitteet
 • Automaatit
 • Lääkinnälliset laitteet

REACH

EU-asetus, joka sääntelee kemikaalien tuotantoa ja turvallista käyttöä

REACH-direktiivi luokittelee erityisen vaaralliset aineet, jotka luetellaan sitten luvanvaraisten aineiden luettelossa. Lyhenne tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.

Eikö ympäristölle haitallisiksi katsottuja aineita voi vaihtaa muihin aineisiin?

Se on helpommin sanottu kuin tehty. Kun kemiallisia aineita vaihdetaan, on toimittava erittäin varovaisesti, sillä uuden aineen ympäristövaikutuksia ei ehkä ole tutkittu riittävästi. Siksi uudet aiheet vaativat laajoja tutkimuksia, joissa korvaavien aineiden on havaittava olevan vähintään yhtä hyviä kuin vanhojen.

Vinkki!

Useat yritykset soveltavat omia määräyksiään, jotka ylittävät olemassa olevan kiellettyjä aineita koskevan lainsäädännön vaatimukset. Jos haluat lisätietoja tällaisista vaarallisista aineista, käytä haussa seuraavia sanoja:

 • Rajoitettu
 • Säädetty
 • Valvottu

Uusiokäyttö ja kierrätys

Arvioiden mukaan vuosittain syntyy noin 50 miljoonaa tonnia sähköjätettä. Se on valtava määrä, ja se voi aiheuttaa valtavasti vahinkoa, jos jätettä ei hävitetä oikein. Siksi on tärkeää, että me loppukäyttäjät kannamme vastuumme ja palautamme jäte-elektroniikan oikeaan paikkaan, jotta se voidaan käsitellä turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Mitä on otettava huomioon?

Ensinnäkin on muistettava, että elektroniikkaa ei saa koskaan hävittää tavallisen jätteen mukana, vaan se on hävitettävä sertifioidun kierrätyskeskuksen tai toimijan kautta.

Arvioiden mukaan noin 16–38 prosenttia EU:ssa syntyvästä elektroniikkajätteestä päätyy laittomiin käsiin unionin rajojen ulkopuolelle. Ole siksi varuillasi sellaisten lahjoitusten ja keräysten suhteen, joita sertifioitu kierrätyspiste ei tue.

Kumpi on parempi, uusiokäyttö vai kierrätys?

Tuotteen uusiokäyttö on ja tulee aina olemaan kestävämpi vaihtoehto kuin saman tuotteen kierrättäminen. Kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen ja tuotteiden laadun paraneminen ovat kasvattaneet käytettyjen ja kierrätettyjen tuotteiden kysyntää. Tämä koskee tietysti myös elektroniikkatuotteita, ja nykyään on useita yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet antamaan uuden elämän tuotteille, jotka muuten heitettäisiin pois.

Dustinin tuotteiden takaisinotto

Anna vanhoille IT-tuotteillesi uusi mahdollisuus. Elektroniikan kierrätys on ympäristöystävällistä ja kannattavaa yrityksellesi. Takaisinottopalvelumme tarjoaa vanhoille IT-tuotteillesi helposti mahdollisuuden löytää uuden omistajan. Tilaa takaisinottopalvelu täältä.