Strategia ja johtajuus

Yrityksen menestyksen taustalla työntekijöiden viihtyvyys ja motivaatio

Esimies voi vaikuttaa paljon siihen, miten työntekijät viihtyvät ja miten he suoriutuvat työtehtävistään. Harvard Business Schoolin tutkijan mukaan esimiesten pitäisi ymmärtää, että pienetkin onnistumiset tukevat työntekijöiden motivaatiota.

Lahjakkaiden ja osaavien työntekijöiden houkutteleminen yritykseen kiinnostaa kaikkia. Monet uskovat, että yrityksen menestyksen takaa se, että omaan talliin saadaan houkuteltua kaikkein luovimmat ja innovatiivisimmat työntekijät.

Uskomus on väärä, väittää Teresa Amabile, joka toimii kauppatieteiden professorina Harvard Business Schoolissa. Hänet on listattu 50 merkittävimmän talousajattelijan joukkoon. Hänen mukaansa unohdamme tärkeän menestykseen vaikuttavan seikan: menestyksen ratkaisevat työntekijöiden viihtyvyys ja se, miten motivoituneita he ovat.

Amabile tiimeineen tutki kahdensadan ihmisen kokemuksia työelämästä. Ihmiset työskentelivät spesifiä osaamista vaativissa tehtävissä. He olivat esimerkiksi ohjelmoijia, markkina-analyytikkoja ja projektipäälliköitä. Tutkittavat pitivät päiväkirjaa, ja analysoitavaksi saatiin 12 000 päiväkirjamerkintää. Merkintöjen pohjalta tutkijat tekivät sen johtopäätöksen, että yrityksen menestyksen taustalla eivät olleet osaavimmat työntekijät, vaan työntekijöiden viihtyvyys ja motivaatio. Niihin taas vaikutti esimiestyö.

Onnistuminen luo motivaatiota

Miten esimies sitten voi vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen ja motivaatioon? Tutkimukset osoittavat, että rahallinen korvaus tai kehut eivät ole tärkeintä työntekijöille. Olennaisinta on tunne siitä, että saa jotain aikaan ja kokemus siitä, että omalla työllä on merkitystä. Tutkijat käyttävät tästä termiä edistymisen periaate (the progress principle), mikä tarkoittaa sitä, että työssä onnistuminen luo positiivisen kierteen: onnistumisen tunne lisää luovuutta ja työintoa. Motivaatio ei siis selitä onnistumista, vaan onnistuminen synnyttää motivaatiota.

Onnistumisen kokemus ei vaadi suuria läpimurtoja, vaan pienet asiat vaikuttavat kokemuksen syntymiseen. Eräs ohjelmoija kirjoitti päiväkirjamerkinnässään näin: “Sain lopultakin korjattua sen bugin, joka on rassannut minua koko viikon. Ei ehkä kuulosta isolta jutulta, mutta tämä on huikea onnistuminen tässä vaatimattomassa elämässäni! Harmi, että konttorilla ei ole tänään muita, joten joudun iloitsemaan ylhäisessä yksinäisyydessä!”

Poista onnistumisen esteet

Tutkimukseensa perustuen Amabile väittää, että esimiehen tärkein tehtävä on poistaa onnistumisen esteet työntekijöiden tieltä. Tämä tapahtuu muun muassa asettamalla selkeät tavoitteet, jotta työntekijät tietävät mihin heidän tulee pyrkiä, mutta myös antamalla heille vaikutusvaltaa omaan työhönsä ja aikatauluihinsa. Esimiehen tulee luoda aktiivisesti sellaista kulttuuria, jossa saa yrittää ja epäonnistua ilman pelkoa. Tietenkin on myös tärkeää huolehtia siitä, että resurssit ovat riittävät. Työntekijöiden ei pidä joutua stressaamaan budjetin riittävyydestä tai tappelemaan hitaan ja hankalan IT:n kanssa.

Amabilen tutkimus osoittaa, että suuri osa esimiehistä ei ymmärrä onnistumisen tunteen merkitystä työntekijän motivaatiolle.

– Ihmiset haluavat olla osallisia ja tehdä merkityksellistä työtä. Esimiesten tulee ymmärtää, että jo pienetkin onnistumiset tukevat työntekijöiden motivaatiota.

Menestystekijä 2: Luo me-henkeä

Teresa Amabilen tutkimus osoittaa, että onnistumisen tunne on tärkein motivaatiotekijä, mutta muitakin tärkeitä tekijöitä löytyy. Tutkimuksissa on huomattu, että ihmisten välinen vuorovaikutus, niin negatiivinen kuin positiivinenkin, vaikuttaa valtavan paljon siihen, miten työpaikalla viihdytään. Pienetkin positiiviset eleet nostavat työtehoa, ja yksikin negatiivinen kommentti riittää tuhoamaan motivaation. Siksi esimiehen tärkeimpiä tehtäviä onkin luoda työntekijöiden välille positiivinen ilmapiiri ja hyvä yhteishenki.

Lue lisää: SViisi keinoa lisätä työntekijöiden sitoutumista

26 elokuuta 2019

Aihealue