Kestävyys

Ota kestävyys osaksi liiketoimintasuunnitelmaa

On selvää, että kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä. Yritykset, jot-ka ottavat vastuullisuuden huomioon kaikessa toiminnassaan, saavat etumat-kaa kilpailijoihin.

Kestävyyden ja kannattavuuden välillä ei tarvitse valita. On käynyt yhä selvemmäksi, että vastuulliset valinnat tuottavat myös taloudellista hyötyä, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kuljetuksen, valmistuksen, lämmityksen ja valaistuksen ilmastoystävälli-syyteen panostaminen on hyvä ensimmäinen vaihe yrityksen vastuullisuusmatkalla.

– Energiatehokkaiden ratkaisujen ja uusiutuvan energian valitseminen vaikuttaa positii-visesti sekä kestävyyteen että kannattavuuteen. Seuraava askel voi olla yhdistää ra-kennukset ja ajoneuvot esineiden internetiin energiavirran ja suorituskyvyn optimoi-miseksi, kertoo Dustinin vastuullisuuspäällikkö Sandra Klackenborn.

Konsultointipalvelut & Neuvonta

Dustinilla on yli 300 konsulttia, jotka työskentelevät erilaisten projektien parissa. Työtä johtaa osaavien ja palveluhenkisten teknikkojen vahva tiimi, jolla on paljon kokemusta konsultoinnista. Työssä keskitytään aina yritykseesi ja sen tarpeisiin.

Lue lisää palvelusta
Sandra Klackenberg

Energiatehokkaiden ratkaisujen ja uusiutuvan energian valitseminen vaikuttaa positii-visesti sekä kestävyyteen että kannattavuuteen.

Sandra Klackenborn, Dustinin vastuullisuuspäällikkö.

Millainen on IT:n ja kestävyyden suhde?

Toinen osa-alue, jolla on suora yhteys sekä kestävyyteen että kannattavuuteen, on IT.

– IT ja digitalisaatio mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen pienentämisen: etäkokouksia suosimalla voidaan vähentää matkustamista ja yhteiskäyttöpalvelut auttavat resurssien jakamisessa. Tekniikan nopea kehitys muuttaa elämäntapaamme monella tavalla. Samalla IT kuitenkin aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, joita yritysten on tähdättävä vähentämään. Mitä enemmän digitalisoidaan, sitä tärkeämpää on, että IT:n hiilijalanjälki on niin pieni kuin mahdollista, Klackenborn sanoo.

Colleagues at office looking at renewable energy

”On tärkeää tehdä kotiläksyt”

Yrityksiltä vaaditaan tiettyä vastuullisuuden tasoa monella eri osa-alueella. Vastuulli-suus ei siis enää ole valinta vaan edellytys sille, että yritys voi toimia markkinassa. Se myös tekee liiketoiminnasta entistä kompleksisempaa, vaikka tavoite olisi toimia oi-kein.

– Monien yritysten mielestä erilaisten vastuullisuusstandardien joukossa navigoiminen on vaikeaa. On yleistä, että yritetään seurata standardia, joka ei oikeasti sovi omalle toimialalle. Siksi on tärkeää tehdä kotiläksyt ja pyytää apua alan ammattilaisilta, vink-kaa Martin Schmidt, vastuullisuustoimisto Beyond Intentin perustaja.

Vastuullisuudesta yhtä luontevaa kuin taloudesta

Vaikka vastuullisuudesta onkin tullut hygieniatekijä, monissa yrityksissä kestävyys otetaan huomioon vasta aivan lopussa tai varsinaisen toiminnan ulkopuolella. Schmidtin mukaan kilpailuetua saavat yritykset, jotka ottavat vastuullisuuden osaksi kaikkea liiketoimintaa ja integroivat mitattavat vastuullisuustavoitteet liiketoiminta-suunnitelmaansa.

Kun vastuullisuudesta tulee yhtä luonteva osa yritysten arkea kuin taloudesta, siitä tulee paitsi tehokasta myös etu yrityksen kaikissa toimissa.

Martin Schmidt, vastuullisuustoimisto Beyond Intentin perustaja.

– Talous ohjaa kaikkea yrityksen toimintaa. Kun vastuullisuudesta tulee yhtä luonteva osa yritysten arkea kuin taloudesta, siitä tulee paitsi tehokasta myös etu yrityksen kaikissa toimissa.

Tai kuten hallitusammattilainen Anna Ryott sanoo motivation.se-sivuston haastatte-lussa: ”Tulevaisuuden voittajat ovat yrityksiä, jotka ymmärtävät, kuinka vastuullisuutta hyödynnetään kehityksen ja innovaation välineenä. Se puolestaan pienentää riskejä ja kasvattaa yrityksen tuottamaa voittoa. Näemme jo nyt, että vastuullisuusasioissa par-haiten pärjäävät yritykset kasvavat vauhdikkaammin ja ovat kannattavampia.”

Lue lisää palvelusta

Konsultointipalvelut & Neuvonta

Dustinilla on yli 300 konsulttia, jotka työskentelevät erilaisten projektien parissa. Työtä johtaa osaavien ja palveluhenkisten teknikkojen vahva tiimi, jolla on paljon kokemusta konsultoinnista. Työssä keskitytään aina yritykseesi ja sen tarpeisiin.

Lue lisää palvelusta
Sandra Klackenberg

Energiatehokkaiden ratkaisujen ja uusiutuvan energian valitseminen vaikuttaa positii-visesti sekä kestävyyteen että kannattavuuteen.

Sandra Klackenborn, Dustinin vastuullisuuspäällikkö.

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue